วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศีกษา ETV

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศีกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ Educational TV Station

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-26449306, 0-23545730-40 ต่อ 414,415 โทรสาร 0-23545741 E-mail = Webmaster@etvthai.tv


ประวัติ


ในปี พ.ศ. 2536 มีการส่งดาวเทียมเพื่อการสื่อสารแห่งชาติดวงแรกของประเทศไทยขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวดเอเรี่ยน4ของบริษัทเอเรี่ยนสเปซประเทศฝรั่งเศสดาวเทียมดวงนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯว่า"ไทยคม"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการสื่อสารและการกระจายข่าวสารข้อมูลในด้านต่างๆรวมทั้งช่วยในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลโดยการนำความรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไปถึงตัวผู้เรียนโดยตรงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างทั่วถึง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นการขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ มาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 โดยให้เป็นโครงการทดลองในระยะ 5 ปี (8 มิถุนายน พ.ศ. 2537 - 7 มิถุนายน 2542) และเริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2537 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธการได้มอบหมายให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนหรือสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบันรับผิดชอบโครงการทดลองดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้


1. จัดหาช่องสัญญาณ 1 ช่อง สัญญาณโทรทัศน์ ในความถี่ย่าน Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม เพื่อการถ่ายทอดรายการ โทรทัศน์ และการให้ข่าวสารทาง เทเลเท็กซ์ (Teletext) เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเป็นประจำทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมูลนิธิไทยคมเป็นผู้รับภาระ ค่าเช่าช่องสัญญาณตลอดช่วงโครงการทดลอง
2. จัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รวมทั้งจานรับสัญญาณ (Dish)ติดตั้งในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนกระจาย ไปทั่วประเทศ

3. ให้ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้การศึกษา 2 ทาง (Interactive and Two-way Communication) ในอนาคต


การรับชมรายการ


จากการออกอากาศโดยส่งสัญญาณในระบบบีบอัด สัญญาณ ขึ้นสู่ ดาวเทียม และ ส่งสัญญาณกลับ มายังจุดบริการโดยไม่ต้อง ผ่านสถานีทวนสัญญาณภาคพื้นดินนั้น ในการรับชมรายการ โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสถานี ETV ผู้รับชมรายการ จึงต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์รับสัญญาณในจุดที่ต้องการ รับชม ดังต่อไปนี้
จานรับสัญญาณดาวเทียม (Dish)สำหรับ ย่านความถี่ KU-Band ระบบ Dstv ขนาดกว้าง 60 – 80 เซนติเมตร ซึ่งประกอบด้วยตัวจานกรวยรับสัญญาณ (Feedhorn) และอุปกรณ์ขยายสัญญาณที่มีการรบกวนต่ำ (Low Noise Block Down Converter)
ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ IRD (Integrated Receiver Decoder) พร้อม Smart Card และ CA – Module เพื่อแปลงสัญญาณในการรับชมรายการ เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับเครื่องรับโทรทัศน์แล้ว ผู้ชมสามารถปรับช่องสัญญาณเพื่อรับชมรายการของ ETV ได้ที่ ช่อง 96 โดย ไม่เสียค่าสมาชิก เนื่องจาก ETV เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้บริการโดยไม่คิด มูลค่าแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปปัจจุบัน


- รับชมทาง Thaicom 5 (ดาวเทียมไทยคม 5 ) Ku Band ความถี่ 12272 SR- 30000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น